Az ATESTOR Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft üzleti pozíciójának, javítása, gazdasági hatékonyság és marketing tevékenységének elősegítése érdekében, érdeklődőiről, potenciális vevőiről, ügyfeleiről weboldal látogatóiról, regisztrált felhasználóiról és egyéb üzlet érdekeltségeivel kapcsolatos lehetőségekről, illetve az e lehetőségekkel, tevékenységekkel kapcsolatban álló jogi- és/vagy magánszemélyekről adatokat kezel. Az adatkezelés jogszabályi megfelelősége érdekében a gyűjtött adatokat csak meghatározott minőségben, konkrét üzleti célokra, illetve tevékenységének, hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló statisztikák készítésére használja fel a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően. Az ATESTOR adatkezelési szabályzata megtekinthető a társaság telephelyén, vagy igényelhető az info@atestor.hu email címen.

ATESTOR Kft az adatvédelmi elvek meghatározásánál az alábbi törvényeket, ajánlásokat vette figyelembe:

  • 1992. évi LXIII. törvény, személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról.
  • 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.
  • 2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • Online Privacy Alliance ajánlásai.

Az ATESTOR adatvédelmi politikájának kiemelt célja, hogy a regisztráció, vagy egyéb (levelezés, tárgyalás, személyes találkozó, konferencia, telefon, nyilvános adatok, stb.) által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tiszteletben tartsa.

ATESTOR kizárólag üzleti érdeklődőknek kínál szolgáltatásokat és így bármilyen kommunikáció, weboldalon közzétett adat üzleti előfizetőknek szól. Az ATESTOR kizárólag üzleti érdeklődők adatait gyűjti, kezeli és marketing tevékenysége során kizárólag üzleti előfizetők megszólítását tűzi ki célul.

ATESTOR adatkezelésének nem célja, hogy természetes személyek bármilyen személyes adatát bármely személyes adatnak minősülő információját kezelje, tárolja, gyűjtse. Személyes adatot kizárólag az általános udvariassági szabályok értelmében vett formális kapcsolatfelvétel céljából tárol (pl. egyedi megszólítás), de a kommunikációnk során üzleti előfizetők elérhetőségein, üzleti érdeklődők, potenciális partnerek elektronikus, vagy postai címén folytat kommunikációt. Az ATESTOR minderre a regisztráció és egyéb adatrögzítés során felhívja az adatalany figyelmét. ATESTOR nem vállal felelősséget azért, hogyha e tájékoztatás ellenére adatalany természetes személyként, természetes személyre vonatkozó adatokat közöl. ATESTOR számára sem jogosítványok, sem egyéb törvényes forrás, vagy felhatalmazás nem áll rendelkezésre, hogy a megadott adatról eldöntse, személyes adat e, vagy sem, így a regisztrációs szabályzat elfogadásával ATESTOR abban a tudatban rögzíti és kezeli felhasználók adatait, hogy üzleti érdeklődő adataihoz jutott hozzá.

ATESTOR kötelezi magát, hogy bármilyen adatot, vagy más személyes információt csak törvényes forrásból szerez be és ezen adatokat csak etikus célokra, törvény szabályozásának megfelelően tárol. E cél megszűnése, vagy az adatkezelés alanyának egyértelmű kérése esetén az adatokat töröli.

ATESTOR kijelenti, hogy a gyűjtött és tárolt adatokat harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé.

ATESTOR nem kér, és nem tárol olyan adatokat, amelyek az adatalany vallására, politikai véleményére, bőrszínére, származására, egészségi állapotára, esetleges büntetett előéletre és szexuális hovatartozására vonatkozik. Amennyiben valamilyen forrásból ezt valaki közli ATESTOR-ral, az adatot az nem rögzíti és nem dolgozza fel az információt.

A regisztrált felhasználók, vagy egyéb adatalanyok jogosultak arra, hogy tájékozódjanak arról, hogy ATESTOR milyen adatokat tárol róluk, milyen jogalappal kerültek a nyilvántartásba és az adatkezelésnek mi a célja. Adatalany a saját magáról szóló adatokat helyesbítését, vagy az adatok törölését kérvényezheti telefonon, a társaság telephelyén, postacímén, vagy elektronikus levélcímén. ATESTOR nem felelős az olyan kérések teljesítésének elmulasztásáért, ahol az adatkezelés alanya kérésében nem kellő pontossággal nevezte meg, hogy adatkezelő mely adatát, adatait módosítsa, vagy törölje.

Az ATESTOR, mint adatkezelő és tároló köteles minden felhasználót, akiről adatot gyűjt, tájékoztatni az adatgyűjtés tényéről, annak következményeiről, céljairól, és az adatalany jogairól. Amennyiben az ATESTOR az adatgyűjtés során szerzett adatokat más célokra is felhasználja, vagy az eredeti cél megváltozik, minden esetben köteles az adatalanyokat az új célról tájékoztatni, illetve indokolt esetben hozzájárulásukat kérni. Az adatvédelmi elvekről, azok változásairól, illetve az adatgyűjtéssel kapcsolatos összes kommunikáció, jóváhagyás elektronikus úton történik (email, vagy böngészőben való elfogadás). Kivételt képeznek: adatalany indokolt írásbeli kérése, vagy ha az eredeti adatgyűjtés nem elektronikus formában történt.

Az ATESTOR jogosult az adatvédelmi elvek megváltoztatására, amennyiben a fent említett törvények vagy ajánlások megváltoznak, illetve az adatgyűjtés során új szempontok merülnek fel. Ezt minden esetben indokolnia kell, és értesítenie a felhasználót a változás tényéről, annak pontos megfogalmazásairól és időpontjáról az adatalanyokat. Adatalany a változás időpontját követő két héten belül indokolt esetben, a változás(ok) valamely pontjára (pontjaira) való hivatkozással töröltetheti adatait, vagy azok egy részét.

Az ATESTOR adatgyűjtésének elsődleges célja az érdeklődői adatbázis és statisztika készítése, másodsoron olvasótábor és látogatók általános megismerése. Amennyiben a felhasználók adatai részben vagy egészben törlésre kerülnek, az elkészített statisztika, összefoglaló akkor is az ATESTOR tulajdonát képezi, nem köteles azt törölni vagy megváltoztatni. Az elkészült statisztika, összefoglaló csak olyan információkat tartalmazhat, amely egyéni felhasználók azonosítására nem alkalmas.

ATESTOR fenntartja a jogot, hogy a hozzá érkező levelek tartalmát, és az arra adott választ, akár azok egyes részleteit, a levél küldőjének nevével, de más személyi adatának közlése nélkül weboldalán közzétegye. A levél vagy email küldője annak elküldésével ezt tudomásul veszi és ehhez kifejezetten hozzájárul.

Az adatvédelmi elvekkel, eljárásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések, javaslatok ügyében kérjük, írjon az info@atestor.hu email címre.


Szappanos György
ügyvezető


Budapest, 2009-09-11

Elérhetőség

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132/C 204

Tel: (+36 1) 319 1 319
Fax: (+36 1) 319 2 284
Email: info@atestor.hu